Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8510 — Robert Tönnies / Clemens Tönnies / Zur Mühlen Group and Asset Group) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )