Υπόθεση T-319/20: Προσφυγή της 27ης Μαΐου 2020 — GGEW κατά Επιτροπής