Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))