Sklep Skupnega odbora EGP št. 108/2007 z dne 28. septembra 2007 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP