Vec C-749/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. mája 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative – Luxembursko) – B a i./Administration des contributions directes (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 49 a 54 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Daňová právna úprava – Daň z príjmov právnických osôb – Materské a dcérske spoločnosti – Vertikálna a horizontálna daňová integrácia)