Дело C-749/18: Решение на Съда (втори състав) от 14 май 2020 г. (преюдициално запитване от Cour administrative — Люксембург) — B и др./Administration des contributions directes (Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС — Свобода на установяване — Данъчно законодателство — Корпоративни данъци — Дружества майки и дъщерни дружества — Вертикална и хоризонтална данъчна консолидация)