Πολυμερείς συμφωνίες που προκύπτουν από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις 1973-1979 (ΓΣΔΕ) - Πρωτόκολλο της συμφωνίας περί εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου