Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Tyskland – uppsägningar Europaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))