Domstolens dom av den 20 mars 2001 i mål C-33/99 (begäran om förhandsavgörande från Arrondissementsrechtbank te Amsterdam): Hassan Fahmi och M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado mot Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (Artikel 41 i samarbetsavtalet EEG-Marocko — Artikel 3 i förordning (EEG) nr 1408/71 — Social trygghet — Artikel 7 i förordning nr 1612/68 — Artiklarna 48 och 52 i EG-fördraget (nu artiklarna 39 EG och 43 EG i ändrad lydelse) — Fri rörlighet för personer — Icke-diskriminering — Personer som får invaliditetspension och som inte längre är bosatta i den behöriga medlemsstaten — Ändring av lagstiftning om studiemedel)