Kopsavilkums Komisijas lēmumam (2018. gada 17. decembris) par lietas izskatīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu (Lieta AT.39849 – BEH Gas) (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8806 final)