Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK ( 1998. gada 13. oktobris ), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK