Sprawa C-853/19: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Poprad – Słowacja) – IM / Sting Reality s.r.o. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 ust. 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 2005/29/WE – Nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów – Artykuły 8 i 9 – Agresywne praktyki handlowe – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Warunek negocjowany indywidualnie – Uprawnienia sądu krajowego]