Mål C-286/08: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 september 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Miljö — Direktiven 2006/12/EG och 91/689/EEG — Farligt avfall — Skyldighet att utarbeta och genomföra en plan för hantering av farligt avfall — Skyldighet att upprätta ett gemensamt, ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffandet av farligt avfall — Direktiv 1999/31/EG — Deponering av avfall — Bortskaffande av farligt avfall)