Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zmieniająca decyzję EUNB potwierdzającą brak różnicy co do jakości między niezamówionymi ocenami kredytowymi dokonywanymi przez określone ECAI a ocenami kredytowymi dokonywanymi przez nie na zlecenie (2016/C 266/05)