Решение на Европейския банков орган за изменение на решение на ЕБО в потвърждение, че непоисканите кредитни оценки на някои АВКО имат същото качество като техните поискани кредитни оценки (2016/C 266/05)