Komisijas atzinums saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punkta c) apakšpunktu par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK