Zaak C-17/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 14 mei 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — strafprocedure tegen Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures [Prejudiciële verwijzing – Migrerende werknemers – Sociale zekerheid – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Toepasselijke wetgeving – Artikel 14, punt 1, onder a), en punt 2, onder b) – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 12, lid 1 – Artikel 13, lid 1, onder a) – Gedetacheerde werknemers – Werknemers die in twee of meer lidstaten werkzaamheden verrichten – Verordening (EEG) nr. 574/72 – Artikel 11, lid 1, onder a) – Artikel 12 bis, punt 2, onder a), en punt 4, onder a) – Verordening (EG) nr. 987/2009 – Artikel 19, lid 2 – E 101- en A 1-verklaringen – Bindende werking – Omvang – Sociale zekerheid – Arbeidsrecht]