Κοινοποίηση κοινής επιχείρησης (Υπόθεση IV/E-2/36.949)