Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9481 — CCS/DSG/CES) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2019/C 352/20