Baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 maj 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))#P7_TC1-COD(2010)0264 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 maj 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (kodifiering) Text av betydelse för EES#BILAGEFÖRTECKNING