Aizmugurē piemontētas aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijas šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem ***I Eiropas Parlamenta 2011. gada 11. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (kodifikācija) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))#P7_TC1-COD(2010)0264 Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 11. maijā , lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/…/ES par aizmugurē piemontētām apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (kodifikācija) Dokuments attiecas uz EEZ#PIELIKUMU SARAKSTS