Υπόθεση T-436/10: Προσφυγή της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 — Hit Groep BV κατά Επιτροπής