Výzva na predloženie návrhov na rok 2010 podľa viacročného pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na obdobie rokov 2007 – 2013 [Rozhodnutie Komisie K(2010) 607 zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie K(2010) 2681]