Γραπτή ερώτηση E-008438/11 Konstantinos Poupakis (PPE) προς την Επιτροπή. Αύξηση ΦΠΑ 23 % στην εστίαση