Απόφαση (ΕΕ) 2015/2361 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού μέλους από την Ιταλία στην Επιτροπή των Περιφερειών