Решение (ЕС) 2015/2361 на Съвета от 16 декември 2015 година за назначаване на един член от Италия и един заместник-член от Италия в Комитета на регионите