Решение (Евратом) 2020/960 на Съвета от 29 юни 2020 година за приемане на допълнителната изследователска програма за реактора с висока плътност на неутронния поток в Петен за периода 2020—2023 година за изпълнение от Съвместният изследователски център за Европейската общност за атомна енергия