Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2020/432 z dne 23. marca 2020 o spremembi Direktive Sveta 2002/55/ES glede opredelitve zelenjadnic ter seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) (Besedilo velja za EGP)