Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2020/432 (2020. gada 23. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK attiecībā uz dārzeņu definīciju un ģinšu un sugu sarakstu tās 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā (Dokuments attiecas uz EEZ)