Provedbena direktiva Komisije (EU) 2020/432 оd 23. ožujka 2020. o izmjeni Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu definicije povrća i popisa rodova i vrsta iz članka 2. stavka 1. točke (b) (Tekst značajan za EGP)