Директива за изпълнение (ЕС) 2020/432 на Комисията от 23 март 2020 година за изменение на Директива 2002/55/ЕО на Съвета във връзка с определението за зеленчукови култури и списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) (текст от значение за ЕИП)