Υπόθεση T-321/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Μαρτίου 2019 — Serenity Pharmaceuticals κατά EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχώρισης λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης NOCUVANT — Προγενέστερα λεκτικά σήματα NOCUTIL — Απόδειξη της ουσιαστικής χρήσης — Άρθρο 47, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος σύγχυσης — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 2017/1001)