Vec T-589/11: Rozsudok Všeobecného súdu z  20. novembra 2012 — Phonebook of the World/ÚHVT — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva PAGINE GIALLE — Absolútne dôvody zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Neexistencia opisného charakteru — Nedostatok označení alebo znakov, ktoré sa stali obvyklými — Článok 7 ods. 1 písm. b) a d) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“ ]