Mål C-427/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Sofiyski rayonen sad -- Bulgarien) – ”Bulstrad Vienna Insurance Group” mot Olympic Insurance Company Ltd (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2009/138/EG – Artikel 274 – Tillämplig lag på förfarandet för likvidation av försäkringsföretag – Återkallelse av ett försäkringsbolags auktorisation – Utseende av en tillfällig likvidator – Begreppet ”beslut att inleda ett likvidationsförfarande avseende ett försäkringsföretag” – Rättsligt beslut om att inleda likvidationsförfarandet i ursprungsmedlemsstaten föreligger inte – Vilandeförklaring av rättsliga förfaranden mot det berörda försäkringsföretaget i andra medlemsstater än ursprungsmedlemsstaten)