Vec C-427/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd – Bulharsko) – „Bulstrad Vienna Insurance Group“ АD/Olympic Insurance Company Ltd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2009/138/ES – Článok 274 – Právo uplatniteľné na likvidáciu poisťovní – Odňatie povolenia poisťovni – Ustanovenie predbežného likvidátora – Pojem „rozhodnutie o začatí likvidácie poisťovne“ – Neexistencia súdneho rozhodnutia o začatí likvidácie v domovskom členskom štáte – Prerušenie súdnych konaní voči dotknutej poisťovni v iných členských štátoch, než je jej domovský členský štát)