Дело C-427/19: Решение на Съда (първи състав) от 12 ноември 2020 г. (преюдициално запитване от Софийски районен съд — България) — „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД/Застрахователна компания „Олимпик“ (Преюдициално запитване — Директива 2009/138/ЕО — Член 274 — Приложимо право към производството по ликвидация на застрахователните предприятия — Отнемане на лиценза на застрахователна компания — Назначаване на временен ликвидатор — Понятие за решение за откриване на производство по ликвидация на застрахователно предприятие — Липса на съдебно решение за откриване на производството по ликвидация в държавата членка по произход — Спиране на съдебните производства по отношение на съответното застрахователно предприятие в държавите членки, различни от държавата членка по произход на това предприятие)