Causa T-502/18: Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Pharmadom / EUIPO — IRF (MediWell)