Υπόθεση T-502/18: Προσφυγή της 22ας Αυγούστου 2018 — Pharmadom κατά EUIPO — IRF (MediWell)