Дело T-325/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г.  — Boston Scientific/СХВП — Terumo (CAPIO) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността CAPIO — По-ранна национална словна марка CAPIOX — Относително основание за отказ — Реално използване на марката — Член 43, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94)