Zaak C-670/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 2 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna — Italië) — CO/Comune di Gesturi (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Beginsel van gelijke behandeling in arbeid en beroep – Richtlijn 2000/78/EG – Verbod van discriminatie op grond van leeftijd – Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling – Voorwaarden voor deelname – Uitsluiting van gepensioneerden die voorheen in de particuliere sector of bij de overheid werkzaam waren)