Υπόθεση C-670/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Απριλίου 2020 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — CO κατά Comune di Gesturi (Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως στην απασχόληση και την εργασία – Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Απαγόρευση κάθε δυσμενούς διακρίσεως λόγω ηλικίας – Δημόσια πρόσκληση προς εκδήλωση ενδιαφέροντος – Όροι συμμετοχής – Αποκλεισμός των συνταξιούχων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα)