Дело C-90/17: Решение на Съда (първи състав) от 27 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — Turbogás Produtora Energética SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Директива 2003/96/ЕО — Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Член 21, параграф 5, трета алинея — Предприятие, което произвежда електроенергия за собствени нужди — Дребни производители на електроенергия — Член 14, параграф 1, буква а) — енергийни продукти, използвани за производство на електроенергия — Задължение за освобождаване)