Komission asetus (EY) N:o 654/2007, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007 , tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle