Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9088 — Fricke Holding/Jungheinrich/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)