Povzetek Sklepa Komisije z dne 24. junija 2015 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39563 – živilske embalaže za prodajo na drobno) (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4336)