2014/329/ES: 2014 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2014/10)