Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2145 της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 876/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά αλλαγές στη σύνθεση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των σωμάτων για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)