Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1183/2005 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä2019/C 414/06