Sprawa F-87/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 czerwca 2006 r. — Ott i in. przeciwko Komisji (Urzędnicy — Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. — Niewpisanie na listę awansowanych urzędników — Artykuł 111 regulaminu Sądu — Skarga w części w oczywisty sposób niedopuszczalna i w części w oczywisty sposób nieuzasadniona)