Komission asetus (EU) N:o 157/2011, annettu 21 päivänä helmikuuta 2011 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 884/2006 muuttamisesta julkisen varastoinnin toimista johtuvien interventiomenojen rahoituksen osalta